2017 m. pabaiga…

vaikai ir mokytojai

Sėdi: Vitalija Radzevičiūtė, Edita Ritmejerytė, Audra Mockaitis, Lina Hansen, Nikita Hansen, Irmantas Domarkas. Stovi: Greta Gorjux, Amelia Kochansky, Eva Vidal, Meda Bačiulytė, Ada Balčiūnaitė, Max Vidal, Sofija Domarkaitė, Alisa Sidorova. Trūksta: Simonos Legenytės, Rūtelės ir Veronikos Brown, Tomo Gorjux, Kiros, Vaivos ir Ninos Kesminas, Emos ir Laros Rook.

Baigiame 2017-uosius! Linkime visiems mokiniams ir mokytojams gerų atostogų. Pasimatysime vėl 2018 m. Lauksime naujų mokinukų!

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ieskome-mokytoju-2018

Image | Posted on by | Leave a comment

2017 m. apžvalga

IMG_20170219_145054Šiemet Melburno Baltijos lituanistinė mokykla baigia trečiuosius savo veiklos metus ir pirmuosius dirbant kaip Viktorijos Švietimo departamento akredituota mokykla. Norėtume pasidalinti savo mokyklos, mokytojų ir vaikų pasiekimais ir džiaugsmais per šiuos metus.

IMG_3567Šiemet vaikus mokino nemažas būrys entuziastingų mokytojų. Mūsų mokyklą sudaro trys klasės ir mažųjų Koalų ratelis. Šiemet Koalų ratelio tėvai rinkosi kas antrą savaitę. Metų viduryje jiems talkininkavo Monika Vidugirytė. Eglučių darželininkus mokino Rita Gorjux, Irmantas Domarkas ir Vitalija Radzevičiūtė. Šie vaikučiai taip greitai ir noriai atlieka visas užduotis, kad praėjo beveik du vadovėlius. Vaikai per šiuos metus pastebimai pažengė nuo raidžių atpažinimo iki žodžių rašymo ir eilėraščiu skaitymo ir deklamavimo. Berželių klasę visus metus vedė mokytoja Lina Hansen. IMG_1788Vaikai keliauja po Lietuvą, po daiktų, gyvūnijos pasaulius, įgydami vis daugiau kalbos įgūdžių. Klevų klasės mokytoja yra Edita Ritmejerytė. Šie vaikai mokosi iš Lietuvoje naudojamų lietuvių kalbos vadovėlių ir kitais metais dirbs pagal Lietuvos antrosios klasės programą. Vaikai Editos yra skatinami kuo daugiau rašyti rašinėlių, kuriuos siunčia į lietuvišką spaudą.

IMG_1821Mūsų mokytojai per šiuos metus ne tik vaikus mokino bet ir tobulino savo pedagoginius įgūdžius. Visi mokytojai dalyvavo įvairiose profesinio tobulėjimo programose. Irmantas Domarkas birželio mėn. vyko į LT Švietimo ministerijos organizuojamą seminarą lituanistinėms mokykloms ir taip pat į Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) suvažiavimą, kuriame jis buvo išrinktas į PLB Švietimo komitetą. Sveikiname, ir lauksime šios veiklos atgarsių mūsų veikloje. Lina Hansen rugpjūčio mėn.vyko į Sidnėjų į organizuojamą vienos dienos seminarą Australijos mokyklų mokytojams. Edita Ritmejerytė, Irmantas Domarkas, Lina Hansen ir Audra Mockaitis per šiuos metus nuotoliniu būdu dalyvavo Lietuvoje akredituotose pedagogams skirtose mokymo programose, ir įgijo nuo 8-ių iki 36-ių akademinių valandų kreditų.

tecio_diena8Prie mokytojų būrio šiemet prisijungė Vitalija Radzevičiūtė, kuri atvyko pas mus pagal LR Švietimo ministerijos kuruojamą Švietimo mainų paramos fondą. Kadangi Vitalija tuo pačiu mokosi pusę metų Melburno universitete, ji sutiko pasilikti su mumis visą pusmetį. Vitalija ne tik mokytojavo Klevų ir Eglučių klasėms, bet ir pravedė įvairius užsiėmimo būrelius. Vitalija pravedė mūsų Tėvo dienos šventę, kurioje kiekvienas vaikas pademonstravo savo talentą o tėvai domino vaikus pasakojimais apie savo profesijas, ir jos dėka šiemet mokinukai išleis pirmąjį savo mokyklos laikraštėlį.

IMG_3614Vaikų pažanga pastebima ir mokykloje ir už jos ribų lietuviškoje veikloje. Mokinė Alisa Sidorova metų viduryje perėjo į lietuviškai kalbančiųjų Klevų klasę ir jai puikiai sekasi. Sofija Ina Domarkaitė dalyvavo LR Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos kūrybos konkurse “Kiškiai GlobaLTiškiai” ir laimėjo “jauniausios rašytojos” apdovanojimą. Vaikų rašinėliai reguliariai buvo spausdinami “Tėviškės aiduose”. Skaitėme Sofijos Domarkaitės, Alisos Sidorovos, Ados Balčiūnaitės, Nikitos Hansen ir Amelijos Kochansky rašinėlius. Sofijos rašinėliai taip pat buvo spausdinami “Mūsų pastogėje”. Visa tai yra mūsų atsidavusių vaikų lietuviškam auklėjimui mokytojų dėka.

IMG_1952Koks būtų lietuviškos mokyklos gyvenimas be dainų ir šokių? Šioje srityje vaikai taip pat entuziastingai dalyvauja, mūsų vaikų šokių ir dainų „Gintarėlių“ ansamblis reguliariai pasirodo scenoje, kasmet pildome mūsų žinomų ir mylimų dainų ir šokių repertuarą. Esame pamėgę Lietuvos kompozitorės I.Šeduikienės daineles vaikams ir su ja dalinamės savo dainų įrašais, o ji – naujausiai sukurtomis dainelėmis. Kitais metais tikimės nudžiuginti žiūrovus naujomis dainomis ir šokiais. Gegužės 21 d. vaikai sudalyvavo Šeimos šventėje Melburne su repertuaru „Šilta žiema“. Persipynė besibaigiančios Lietuvoje ir beprasidedančios Australijoje žiemos motyvai – matėme ir papūgų ir pingvinų ir snaigių. O lapkričio 19 d. vaikai pasirodė Dainos Sambūrio koncerte su šešiais kūriniais, rimtais ir linksmais. Vyresniųjų mergaičių choras parodė savo repeticijų rezultatą besiruošiant 2018 m. Lietuvos Dainų šventės atrankai, sudainavus „Kelias į mokyklą.“ Dainos „Pertraukėlė“, „Papūgą kakadų“ ir „Nupiešiu Lietuvą“ iš I.šedukienės dainų rinkinių, M.Mikutavičiaus „Aš labai mylių savo mamą“ ir šokis „Kepurinė“ taip pat linksmino žiūrovus.

IMG_3498Šiemet Gintarėliams talkininkauja Simona Legenytė, kuri pagal profesiją yra šokių ir choreografijos pedgogė. Simona padeda vaikams lavinti judesius, pajusti ritmą, įveikti scenos baimę, mokina šokių. Vaikai tampa mažiau susikaustę, scenoje juda linksmai ir laisvai.

Gegužės-birželio mėnesiais su vaikais taip pat dirbo kompozitorė Juta Pranulytė, kuri iš Karališkos Škotijos konservatorijos buvo atvykusi į Melburno universitetą pagal mainų programą. Juta mokino vaikus sutartinių, o taip pat pravedė jutimines muzikos pamokėles.

Kaip minėjau, mūsų mergaičių choras ruošiasi Dainų šventės atrankai. Šiam pasiruošimui mūsų laukia daug darbo, dainų repertuare yra daug, tad iki metų pabaigos tikimės išmokti daugiau dainų, o nuo kitų metų specialiai vyks rimtos ir intensyvios repeticijos. Tikimės, kad mūsų visa mokykla taip pat galės pasirodyti PLB organizuojamoje šventėje Rotušės aikštėje Lietuvoje šventės metu. Mūsų pasirodymas jau taip pat yra ruošiamas ir repetuojamas.IMG_1791

Apart rimtesnių mokslų ir muzikinės veiklos, mokykloje taip pat yra vedami būreliai. Jie vyksta kiekvieną savaitę po pamokų. Šiemet būrelių metu vaikai mokinosi lietuviškų papročių – rišo verbas, suorganizavo savo Kaziuko mugę, margino margučius vašku. Keletą būrelių skyrėme kelionėms po Lietuvą, kuriose vaikai „skrido“ į Vilnių, aplankė žymias vietas, mokėsi legendų ir padavimų. Kaip jau minėjau, vedėme laikraštėlio būrelį, kuriuo metu vaikai vedė interviu, rašė straipsnelius, maketavo savo ir klasių puslapius ir pan. Tikimės, jog tai taps mokykloje tradicine veikla.

IMG_20170514_121853Balandžio mėnesį įsteigėme Baltijos skautų draugovę, kvietėme visus norinčius vaikus (nebūtinai lankančius mokyklą) prisijungti prie vaikų pasivadinto Papūgėlių būrelio. Draugininkės vyr.sk.Audra Mockaitis ir Danielle Brown vedė užsiėmimus kas antrą savaitę pagal jaunesniųjų skautų programą, siekiant vaikus paruošti šimtmečio stovyklai, kurioje jie jau galės duoti savo įžodžius. Apart įprastos programos, vaikai taip pat buvo ruošiami praktiniam skautavimui – „iškylavome“, statėme palapines ir mokinomės įvairių su skautavimu susijusių terminų, pravedėm skautoramas, rišome mazgus, mokinomės apie Lietuvą ir laikėme testus, kūrybingai ir aktyviai mokinomės kelio ženklų, kūrėme savo orientavimosi ruožus, rašėme gerus darbelius, atlikome kepimo specialybei įgyti reikalavimus vaišindami visus blynais iškeptais pagal savo receptus, užsivedėme savo skautų knygas ir būsime pasiruošę skautų stovyklai.

Mūsų mokyklai šiemet buvo suteikta finansinė parama. Australijos lietuvių fondo suteikta dosni parama šiemet buvo panaudota pilnai susimokant už Latvių namuose Elvude nuomojas mokyklos patalpas. Iš Viktorijos valstijos pagal akreditacijos tvarką kiekvienam vaikui suteikta nedidelė dotacija, leidžianti mums mokytojams sumokėti honorarus už jų begalo sunkų ir nuostabų darbą su vaikais. Be tokios paramos mūsų mokykla tikrai negalėtų egzistuoti, todėl esame už tai labai dėkingi.

Neslepiu pasididžiavimo, jog mūsų Melburno Baltijos lituanistinė mokykla per šiuos keletą metų padarė didelę pažangą, vaikai mokyklą lanko noriai ir entuziastingai, tėvai ankstų rytą keliasi ir juos atveža sekmadieniais užuot ilgiau pamiegojus, mokytojai dirba profesionaliai ir vaikai juos myli. Mokymo programas įgyvendiname sklandžiai ir manau, kad tikrai ugdome bei budiname vaikuose norą kalbėti lietuviškai ir būti lietuviškoje aplinkoje. Mokytojai per šiuos metus atliko sunkų darbą, galbūt šiek tiek pavargome, bet vasaros atostogos jau ne už kalnų, ir bus galima pailsėti, žinodami, kad pasiekėme puikių rezultatų.

Nauji mokslo metai prasidės vasario 4 d. Kviečiame visus norinčius prisijungti prie mūsų linksmo būrio. Lauksime naujų mokinukų!

Mokyklos direktorė dr Audra I Mockaitis

Posted in būreliai, klasės, Naujienos, Pamokėlės, skautai, Spauda, Uncategorized | Tagged , , | 1 Comment

TĖVO DIENA BALTIJOS MOKYKLOJE

eilerastis teciui.jpgRugsėjo 3 d. Melburno Baltijos lituanistinė mokykla atšventė Tėvo dieną. Vaikai, padedami mūsų praktikantės mokytojos iš Lietuvos Vitalijos Radzevičiūtės, surengė Talentų Šou. Renginį pravedė Vitalija. Vaikai jausmingai padainavo dainą „Nupiešiu Lietuvą“ – gal net ir ašaras išspaudė žiūrovai.

Tėčiai domino vaikus pasakodami apie savo profesijas. Tėtis Irmantas parodė vaikams kaip reikia užsisegti liemenes ir diržus, norint saugiai plaukioti laivu jūroje ir parodė kokių įdomių gyvūnų galima aptikti plaukiant į negyvenamas salas. Tėtis Andrėjus demonstravo savo gaisrinėms gaminamus priešgaisrinius aparatus – net ir nuo mažo dūmų kiekio suveikė signalizacija. Tėtis Daniel pasakojo kaip jis satelitus siunčia į kosmosą ir paragino vaikus mokytis matematekos. Tėtis Darius vaizdžiai parodė vaikams kaip vyksta posėdžiai darbe, paaiškino kaip projektai yra rengiami ir pademonstravo savo meninius gebėjimus kompiuterio pagalba. O tėtis Gintas pavaizdavo kaip chirurgas apsirengia prieš įeinant į operacinę. Apsirengiant prireikė ir vaikų pagalbos. Tokia profesijų įvairenybė tikrai padarė vaikams didelį įspūdį.

Po tėvų prezentacijų ir vaikai pasidalino savo talentais. Sofija ir Ada sugrojo smuiko ir pianino duetą ir padeklamavo Sofijos sukurtą eilėraštį, Ema sušoko sudėtingą modernų virvutės šokį, Lara pagrojo dainelę ant savo atsinešto sintezatoriaus, kas įkvėpė mažąją Evą, kuri pasisiūlė pagroti savo, vietoje, improvizuotą dainelę. Eglučių ir Berželių klasės deklamavo eilėraščius ir visi kartu sudainavo dainelę „Boruželę“. Finale šokių mokytojos Simonos mergaičių šokėjų būrelis pašoko visai neseniai išmoktą „Kepurinę“. Įteikę dovanėles tėčiams ir vaikams, visi išalkę vaišinosi picomis ir dalinosi įspūdžiais.

Nuoširdus ačiū renginio vedėjai Vitalijai, tėvams ir vaikams už puikią popietę!

Mokyklos direktorė Audra Mockaitis

vaikai tevai ir mokytojos.jpg

Posted in būreliai, Pamokėlės, praktikantai, Šventės | Tagged , , , , , | Leave a comment

Papūgėlių būrelis

 

Mazgai.jpg

 

Skautorama. Mazgų rišimo stotelės.

 

Image | Posted on by | Leave a comment

Susipžinkite su Simona…

Susipažinkite su Simona Legenyte, kuri prisijungs prie mūsų mokyklos šį semestrą. Simona mokins vaikus šokių, kūno išraiškos ir choreografuos mūsų pasirodymus!

 

Simona.jpgAš- Simona! Esu šokių mokytoja.  Šiuo metu gyvenu Melburne.

Labai trumpa istorija: šoku nuo 7-erių. Labiausiai didžiuojuosi metais praleistais kartu su Lietuvių liaudies šokių ir dainų ansambliu “Vieversa”. Nors liaudies šokis užėmė didžiąją laiko dalį, rasdavau laiko ir kitiems šokių stiliams. Dar besimokydama mokykloje buvau sukūrusi hip-hopo šokių grupę. Su draugėmis bandėme užkariauti pasaulį. Tik tas pasaulis buvo labai mažas – nuo  Zarasų iki Vilniaus. Mano mama mokytoja, aš „obuoliukas“ – netoli nuriedėjau. Vilniaus kolegijoje baigiau šokio pedagogikos profesinį bakalaurą. Toliau istorija tęsėsi ieškojimais, kurie atvedė iki ten kur esu dabar. Jaučiu kad ir kur būčiau, noriu mokyti. Šokiu galima ugdyti vertybes, lavinti vaizduotę,  judesį, koordinaciją, kūrybiškumą. Muzika, pratimai ir žaidimai padeda atsipalaiduoti ir natūraliai, laisvai judėti. Liaudies šokis neleidžia pamiršti savo šaknų ir puoselėti tautiškumą. Dar domiuosi sportu ir sveika mityba. Siekiu tapti asmenine trenere (sporto). Nuoširdžiai tikiu, kad nuo sveikatos priklauso ir dvasinė būsena.

Pašokime? 

 

 

Posted in būreliai, klasės, mokytojai, Naujienos, Pamokos, Pamokėlės, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Susipažinkite su Vitalija…

vitalija.jpg

Sveiki!

Esu Vitalija Radzevičiūtė, man 25-eri metai. Baigiau Ekonomikos bakalauro studijas Vilniaus universitete (VU), dabar ten mokausi Rinkodaros ir integruotos komunikacijos programos magistrantūroje.

Atvykstu į Australiją pagal dvišalę mainų sutartį pusmečio mainų studijoms Melburno universitete ir praktikai Melburno Baltijos lituanistinėje mokykloje.

Nuo mokyklos laikų (lankiau Šiaulių Juliaus Janonio gimanziją) vadovaujuosi nuostata, kad kiekvieno lietuvio pareiga mokėti savo gimtąją kalbą, žinoti šalies istoriją ir rodyti pilietiškumą. Todėl nuolat dalyvaudavau ir užimdavau prizines vietas lietuvių kalbos ir istorijos olimpiadose, meninio skaitymo, ekonominės pasakos konkursuose, skautų veikloje (turiu patyrusios skautės laipsnį). Išlaikydama aukštus akademinius pasiekimus visada rasdavau laiko užklasiniam tobulėjimui – baigta dailės mokykla, 9-erius metus lankytos profesionalios plaukimo treniruotės, jojimas, tautiniai ir pramoginiai šokiai, buvimas gimnazijos seimo kultūros komiteto pirmininke – dalis užsiėmimų, kurie padėjo man ugdyti žingeidžią ir visapusišką asmenybę.

Bakalauro studijų metu aktyviai įsitraukiau į studentų savivaldos, AIESEC ir ESN (Erasmus Students Network) organizacijų veiklas, pagal dvišalių mainų ir Erasmus programas po pusmetį gyvenau ir mokiausi P. Korėjoje, JAV, Ispanijoje. Mokantis JAV teko dirbti ir su vaikais – savanoriavau ir užsiėmimus planavau benamių šeimų su mažamečiais vaikais prieglaudoje.

Po bakalauro studijų baigimo buvau pakviesta dirbti Vilniaus universiteto informacijos ir ryšių su visuomene skyriuje, ten dirbau beveik dvejus metus. Turėdama labai įvairių atsakomybių gerai susipažinau su Lietuvos švietimo sistema, tobulėjau informacijos rengimo ir pateikimo, renginių organizavimo (vienas iš pavyzdžių – surengtas pirmasis Lietuvoje alumnų festivalis) srityse.

Aktyvus gyvenimo ritmas išmokė gerai planuoti laiką, rasti kontaktą su įvairaus amžiaus, tautybių, išsilavinimo žmonėmis. Manau, kad esu komunikabili, moku įdomiai pasakoti, bet kartu sugebu ir klausytis bei išgirsti kitus. Darbas su vaikais man įdomus todėl, kad jie yra labai imlūs ir nuoširdūs. Tikiu kad kartais iš jų galima išmokti net daugiau nei juos išmokyti.

Tad nors mokymas man gana nauja patirtis ir tam tikras iššūkis, aš jį priimu labai atsakingai ir su dideliu džiugiu nekantrumu. Neturėdama pedagoginio išsilavinimo visą birželio mėnesį dalyvavau intensyviuose VU organizuotuose kursuose užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams, kad galėčiau papildyti žinių apie lietuvių kalbą ir kultūrą bagažą. Nekantrauju gautas įžvalgas pritaikyti praktikoje ir panaudoti savo kūrybiškumą stengiantis sudominti vaikus mūsų gražia lietuvių kalba.

Manau, kad mokytis turi būti smagu ir įdomu, tad stengsiuosi informaciją perteikti kuo patraukliau – netiesiogiai per žaidimą, dainą, šokį, judesį, piešimą ir kartu lavinti ne tik kalbėjimo,  rašymo, skaitymo, bet ir kūrybiškumo, savirefleksijos ir kitus gebėjimus, kad visi kartu augtume kaip individualios asmenybės ir tikrai Lietuvos patriotai.

Posted in mokytojai, Naujienos, Pamokėlės, praktikantai, studentai, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment